Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Antagna vid årsmötet 2017.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Järfälla Ryttarförening (JRF), grundad 16 maj 1960, är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för hästsporten intresserade, med ändamål att bl a främja hästsporten på sätt som anges i SvRFs stadgar, med särskild målsättning att verka för utbildning, ungdomsverksamhet och bredd inom hästsporten.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott och föredömlig djurvälfärd inom hästsporten.

§ 2 Föreningens namn

Föreningens namn är Järfälla Ryttarförening.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte på Säby gård, Jakobsberg, Järfälla kommun.

§ 4 Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Stadgetolking

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 7 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan avges skriftligen av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stagarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

§ 8 Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt hästsportfrämjande ändamål, vilket skall godkännas av SvRF.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

Medlemskap

§ 9 Medlemskap

Person som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.
Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetar föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom fem arbetsdagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt vid var tid gällande regler om överklagan enligt RF:s stadgar

§ 10 Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa de i §1 nämnda organisationernas stadgar, tävlingsregler och beslut
 • Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av §23 i dett avtal
 • Har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

§ 11 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.  Årsavgiften gäller per kalenderår.

§ 12 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt kalenderår underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Erlagd avgift återbetalas inte. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att hästsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom fem arbetsdagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

§ 13 Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas inom tre veckor enligt vid var tid gällande regler i  RFs stadgar.

§ 14 Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Årsmöte och extra allmänt möte

§ 15 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Förslag (motion) från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 16 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålls då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7 och 23 i §17 förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 17 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.
Mötets öppnande

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 22§ andra stycket angivna antalet.
 12. a) Fastställande av mandatperiod för ordförande i den mån att sådant val skall förekomma.
 13. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma.
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 15. Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se§30)
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgifter till nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 15§ kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

§ 18 Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 19 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet genom bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering), dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn är det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 7§ och 8§ avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av mötets ordförande om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 21 Valberedningen

Valberedningen skall bestå av kvinnor och män och olika åldersgrupper bör vara representerade.

Valberedningen består av ordförande tillika sammankallande, och fyra ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 17§. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna, men valberedningen avger i detta fall inte något eget yttrande.

Styrelsen

§ 22 Styrelsen

Styrelsen är, då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 9 och högst 12 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant.

Mandattiden bör gälla två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.

Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare och kassör. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 5 ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§23 Styrelsens åligganden

 • Styrelsen skall - inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
 • Det åligger styrelsen särskilt att
 • Verka för att följa upp att föreningen följer gällande lagstiftning och andra bindande regler
 • Verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten
 • Verkställa beslut fattade av möten enl 15§ och 16§
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande verksamheter
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för möten enl 15§ och16§ och förbereda de ärenden som skall behandlas vid dessa möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad
 • Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen.

§ 24 Överlåtande av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

§ 25 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 26 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.

Revision

§ 27 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 28 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Övriga föreningsorgan

§ 29 Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningens styrelse får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

§ 30 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

Ungdomssektionen svarar själv för den löpande förvaltningen av sin ekonomi. Bokslutet, som utgör en del av föreningens bokslut, upprättas i samråd emd föreningens kassör.

Övriga sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller extra allmänt möte enligt § 15 och § 16
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och det antal ledamöter som beslutas av mötet. Sektionsstyrelse väjs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektion ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla nästföljande verksamhetsår. Budget pch plan inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Övriga bestämmelser

§ 31 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 32 Föreningens märke och färger

Föreningens märke utgörs av en ryttare med standar och sköld ridande från höger till vänster. Föreningens färger är rött och svart. Ytterligare detaljer i den grafiska profilen hanteras och beslutas av styrelsen.

Uppdaterad: 01 FEB 2018 21:31
Epost: This is a mailto link

Kontakta oss

Här hittar du 

kontaktuppgifter till oss.

Avbokning av lektion sker till This is a mailto link


Hitta till oss

Vägbeskrivning Järfälla Ryttarförening


Smittspridning

Vi som är i flera stall behöver tänka på några viktiga saker för att våra hästar ska hålla sig friska. Ta del av dem här!


 Följ stallbygget

Vi har nu flyttat in i det nya stallet.

Se bygget bit för bit.


  


 

Här har Svenska Ridsportförbundet samlat säkra tips och tänkvärda fakta för alla som är nya i stallet, både elever och föräldrar. Men även de som har varit med ett tag kanske kan finna ett eller annat nyttigt tips. 


Följ oss i sociala medier:

facebook_JRF

JRF_fritidsledare_facebook

jrffritidsledare_instagram

Följ "fritidsledarejrf" på Instagram

 


 Frågor om webbsidan, kontakta:

Informationsansvarig

Adressändring för Tidningen
"Häst & Ryttare" och annan medlemsändring:
Medlemsansvarig

Postadress:
Järfälla Ryttarförening - Ridsport
Säby Gård
17738 Järfälla

Besöksadress:
Säby Gård
17738 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0850110135
E-post: This is a mailto link

Se all info