Vår vision


Vision - Det läge vi siktar mot 2025


Järfälla Ryttarförening – En samlingsplats, där människor och hästar stormtrivs, med ett ständigt lärande genom hela häst- och ryttarlivet.


Hästen får vara häst! Från ridning till hästkunskap! Vi gör det tillsammans!


Förtydligande:

Vi låter hästen vara häst - och hästarna är vår prio 1. Vi ser dem som individer med särskilda personligheter och utbildningsgrad och med motsvarande behov. Vi gillar olika och olikheter! Vi försöker matcha dem långsiktigt med våra ryttare för ett långsiktigt lärande för båda parter. Vi har ett gemensamt tänk för vår kommunikation med hästen och hästhantering.


Våra ryttare ska få möjlighet att från en grundläggande basnivå, ständigt utmanas och utveckla sin hästkunskap och ridförmåga genom en blandning av teori, uppsutten och avsutten praktik i enlighet med SvRFs utbildningsskala/riktlinjer. Ryttare i alla åldrar ska inspireras att ta hand om sin egen hälsa för att inverka på hästen så positivt som möjligt


Personalen sätter grunden för att alla känner sig välkomna och skapar samtidigt en tydlig och trygg miljö. De ser dig, lär dig och ger dig återkoppling. De är tydliga mot dig och i hanteringen av hästarna. För de har i sin tur rätt kompetens för uppgifterna och befogenheter kopplade till det ansvar som de har.


Sammanhållning bland medlemmarna i stallet och inom ridgrupperna bygger på öppenhet och en ömsesidig respekt för varandra och våra olika roller. Vi lever SvRFs värdegrund.

Vår anläggning ska vara praktisk och välkomnande med optimalt utnyttjande av de olika delarna. Det ska kännas tryggt och säkert för hästar, personal, ryttare och andra som vistas i området.


Kommunen är en viktig partner och vi vill medverka till ett hållbart samhälle och en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna.


Vi har ett bra nätverk och samarbete med bland annat RF, SvRF och andra ridskolor kring tävlingar och lärande.


Vårens enkät viktigt inspel till höstens arbete

Under våren så skickades en enkät för att ta tempen på visionsarbete ut till samtliga aktiva medlemmar i Järfälla ryttarförening. Syftet var att ta reda på hur långt vi kommit i arbetet med att genomföra den vision som beslutades 2021 och få ett underlag för fortsatt arbete.

Resultatet kommer nu att användas både av ridskolans personal och föreningens styrelse för att fortsätta att utveckla ridverksamheten på bästa sätt.


Karin Svingby, ordförande i Järfälla Ryttarförening är nöjd med både resultat och svarsfrekvens.

– Att över 60 procent tog sig tid att svara på enkäten visar på ett stort engagemang och att drygt tre fjärdedelar tycker att vi kommit mer än halvvägs i arbetet med att nå visionen är också ett gott betyg.


Anna Tholander har redan under våren gått igenom enkäten med ridskolans personal och tycker också att resultatet ger stöd i att verksamheten går åt rätt håll.

– Det är viktigt att vi ser att både ryttare och medarbetare tycker att vi arbetar i enlighet med vår vision, att vi har samma bild av var verksamheten står. Sedan är det extra glädjande att som ansvarig för föreningens hästar se över 80 procent tycker att våra hästar har det så bra som vi önskar i visionen.


Enkäten är den första i sitt slag och kommer att fungera som en nollmätning.

– Nu har vi ett utgångsresultat som vi kan följa upp löpande för att se att vi håller kursen och att de höga siffror vi nu har håller i sig, avslutar Karin Svingby.


Klicka här för att se hela resultatet och alla nyckeltal.